Magazine voor en door inwoners van heteren – nummer 38 | jaargang 11

Privacyverklaring

De redactie van De Peperbus gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij beschikt niet over adressenbestanden van lezers. Het blad wordt immers huis-aan-huis bezorgd, behalve op adressen waar men geen ongeadresseerde post wil.

De redactie beschikt over contactinformatie van medewerkers en andere relaties, vooral adverteerders. Deze gegevens worden gebruikt voor inhoudelijk redactioneel overleg, c.q. voor zakelijke afspraken m.b.t. advertenties. Met een aantal externe relaties (b.v. gemeente, Dorpsraad, Oranjecomité, verenigingsleven) is contact over het beschikbaar stellen van informatie voor het blad.

Deze contactinformatie, veelal bestaande uit e-mailadressen en telefoonnummers, is niet beschikbaar voor derden. Dat geldt ook voor informatie die bij de redactie beschikbaar komt door het invullen van het formulier op de website, zij het dat deze data zoals gebruikelijk tevens op de server van onze host worden opgeslagen. Dit bedrijf is uiteraard gebonden aan dezelfde privacywetgeving. De redactie stelt dergelijke gegevens alleen beschikbaar aan derden als betrokkenen daarmee tevoren instemmen.

Personen van wie hierboven bedoelde gegevens bij ons zijn opgeslagen, kunnen deze desgewenst inzien. Zij kunnen ook verwijdering vragen, bijvoorbeeld als zij niet langer prijs stellen op contact. Zij kunnen ook eventuele foute gegevens recht laten zetten.

Als iemand een klacht heeft over de behandeling van persoonsgegevens door de redactie van De Peperbus, dan staat de redactie daarvoor uiteraard open. Een klacht kan ook worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Omgang met fotografie

De redactie van De Peperbus gaat zorgvuldig om met privacy in beeld. Mensen die herkenbaar zijn op foto’s, wordt vooraf toestemming voor publicatie gevraagd. Als er groepen mensen worden afgebeeld (b.v. een overzichtsfoto op Koningsdag), wordt toestemming gevraagd aan de organisatie of anderszins verantwoordelijken (b.v. een leerkracht, of een groepsleider). De redactie zou het plaatsen van foto’s van herkenbare personen in een negatieve context vermijden, maar gegeven ons positieve motto ‘Voor en door Heteren’ schieten voorbeelden hier tekort. Als er in dit opzicht toch onvrede mocht ontstaan, dan staat de redactie natuurlijk open voor overleg. Zo nodig kan in zo’n geval een opmerking volgen op de website of in het volgende te verschijnen nummer.

Foto’s van anderen dan ons bekende medewerkers worden niet gebruikt dan na overleg met de makers.

De redactie van De Peperbus gaat zorgvuldig om met privacy in beeld. Mensen die herkenbaar zijn op foto’s, wordt vooraf toestemming voor publicatie gevraagd. Als er groepen mensen worden afgebeeld (b.v. een overzichtsfoto op Koningsdag), wordt toestemming gevraagd aan de organisatie of anderszins verantwoordelijken (b.v. een leerkracht, of een groepsleider). De redactie zou het plaatsen van foto’s van herkenbare personen in een negatieve context vermijden, maar gegeven ons positieve motto ‘Voor en door Heteren’ schieten voorbeelden hier tekort. Als er in dit opzicht toch onvrede mocht ontstaan, dan staat de redactie natuurlijk open voor overleg. Zo nodig kan in zo’n geval een opmerking volgen op de website of in het volgende te verschijnen nummer. Foto’s van anderen dan ons bekende medewerkers worden niet gebruikt dan na overleg met de makers.